User agent %
Mozilla/5.0 52.51
MSIE 6.0 13.50
SemrushBot/3~bl 10.50
Rackspace 4.88
bingbot/2.0 4.73
SemrushBot/2~bl 2.45
SemrushBot/6~bl 2.26
YandexBot/3.0 1.12
MSIE 9.0 0.99
Mozilla/4.0 0.96
Others 6.11